ΜΕΡΟΣ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές διατάξεις για μη αδειούχα τουριστικά καταλύματα

18. Κάθε πρόσωπο που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λειτουργεί ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα άνευ άδειας λειτουργίας δυνάμει του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, υποχρεούται εντός πέντε (5) ετών να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.