Καθορισμός περιοχών ξενοδοχειακής ανάπτυξης

5. Οι περιοχές εντός των οποίων ρυθμίζεται η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής ανάπτυξης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.