ΜΕΡΟΣ V ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Γενικές αρχές

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Οργανισμός επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου με τρόπο που να εξασφαλίζεται η διασπορά των επενδύσεων, τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) στοχεύει στη μεγιστοποίηση των χρηματοοικονομικών αποδόσεων που είναι σταθμισμένες έναντι του κινδύνου·

(β) ακολουθεί πρότυπα σύμφωνα με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου από συνετό θεσμικό επενδυτή·

(γ) δεν θέτει σε κίνδυνο το Ταμείο στο σύνολό του.

(2) Ο Οργανισμός δεν δύναται να επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου σε:

(α) Κινητές αξίες που εκδίδονται από Κύπριο εκδότη σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο ή σε εταιρείες ακίνητης ιδιοκτησίας, ταμεία ακίνητης ιδιοκτησίας ή παρόμοιους φορείς των οποίων αρχικός στόχος είναι οι επενδύσεις στην Κύπρο·

(β) καλυμμένα χρεόγραφα που είναι εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Κύπρο· ή

(γ) άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οριστεί από τον Υπουργό με στόχο τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες.

Περιορισμοί στην συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο

30.-(1) Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν δύνανται να επενδύονται, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό που να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.

(2) Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Οργανισμός προβαίνει στη λήψη κάθε δυνατού μέτρου το συντομότερο δυνατό.

Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής

31.-(1) Σε σχέση με τη διαχείριση του Ταμείου, ο Οργανισμός, καταρτίζει Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής, η οποία πρέπει να συνάδει και να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29 και με τυχόν οδηγίες που εκδίδει ο Υπουργός, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 και η οποία αναθεωρείται από τον Οργανισμό τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

(2) Η Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) καθορίζει -

(α) Τις κατηγορίες των επενδυτικών στοιχείων στις οποίες επενδύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών στοιχείων των εν λόγω κατηγοριών·

(β) τα κριτήρια αναφοράς ή τα πρότυπα βάσει των οποίων αξιολογείται η απόδοση του Ταμείου στο σύνολό του και των κατηγοριών των επενδυτικών προϊόντων, όπως και των ατομικών επενδύσεων, περιλαμβανομένης και της νομισματικής μονάδας·

(γ) την ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο και στην απόδοση στη συνολική επένδυση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου·

(δ) τους περιορισμούς στην επένδυση του Ταμείου, περιλαμβανομένων των ορίων συγκέντρωσης κινδύνου·

(ε) την οργανωτική δομή για την επένδυση και διαχείριση του Ταμείου, περιλαμβανομένων και των πολιτικών για τον διορισμό και την εποπτεία των εξωτερικών διαχειριστών επενδύσεων·

(στ) τη χρήση παραγώγων και μόχλευσης, περιλαμβανομένων και των αρχών που διέπουν την έμμεση μόχλευση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης παραγώγων και επανεπένδυσης εξασφαλίσεων μετρητών που παρέχονται σε σχέση με συμφωνίες δανεισμού κινητών αξιών ή επαναγοράς·

(ζ) τα ποιοτικά και ποσοτικά όρια κινδύνου του Ταμείου σε σχέση με τους πιστωτικούς, επιτοκιακούς, συναλλαγματικούς και λειτουργικούς κινδύνους, τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης, απώλειας φήμης, αγοράς, ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου, καθώς και άλλων κινδύνων που μπορεί να είναι σημαντικοί για το Ταμείο·

(η) τις κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης, άσκησης ή μεταβίβασης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρείες και οντότητες που διαχειρίζεται το Ταμείο· και

(θ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα ο Οργανισμός κρίνει αναγκαία για τη διαχείριση του Ταμείου.

(3) Η Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δημοσιεύεται από τον Οργανισμό.

(4) Η παράλειψη συμμόρφωσης με τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε συναλλαγής.

(5) Κατά τον καθορισμό ορίων κινδύνου που προβλέπονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές και τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, καθώς και τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το Ταμείο και/ή τα διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει το Ταμείο.

Χρήση μόχλευσης και παραγώγων

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ο Οργανισμός δύναται να κάνει χρήση μόχλευσης ή και παραγώγων με σκοπό την επένδυση και διαχείριση του Ταμείου, σύμφωνα με την Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς καθορίζει το Συμβούλιο.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες σε σχέση με τη χρήση μόχλευσης και παραγώγων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Εξωτερικοί Διαχειριστές Επενδύσεων

33.-(1) Το Συμβούλιο ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού σε περίπτωση ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12, δύναται να διορίζει, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Εξωτερικούς Διαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου ή οποιουδήποτε μέρους του Ταμείου.

(2) Το Συμβούλιο επισημαίνει σε κάθε έγγραφο διορισμού τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εξωτερικών Διαχειριστών Επενδύσεων που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Κατά τον καθορισμό των εξουσιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού σε περίπτωση ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12, διασφαλίζει ότι ο Εξωτερικός Διαχειριστής Επενδύσεων -

(α) Ασκεί τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς του Οργανισμού, οι οποίες καθορίζονται με οδηγία του Υπουργού· και

(β) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες για την κατάσταση των επενδύσεων του Ταμείου, σε χρόνο και σε μορφή που καθορίζει το Συμβούλιο.

(4) Ο Εξωτερικός Διαχειριστής Επενδύσεων -

(α) Ενεργεί έντιμα, νόμιμα και με τη δέουσα προσοχή, μέριμνα και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του,

(β) ενεργεί προς το συμφέρον του Ταμείου για το οποίο ασκεί τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων,

(γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

(δ) λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, και κατά περίπτωση, για τη γνωστοποίηση τέτοιας σύγκρουσης προς το Συμβούλιο του Οργανισμού και τον Υπουργό, προκειμένου να αποτρέπεται οποιοσδήποτε κίνδυνος ή δυσμενείς συνέπειες επί των συμφερόντων του Ταμείου.

(ε) τηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα του Ταμείου, καθώς και η ακεραιότητα της αγοράς.

(5) Ο Υπουργός με οδηγία του καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού Εξωτερικού Διαχειριστή Επενδύσεων, και θεσπίζει, με σκοπό τη διασφάλιση της συνετούς παροχής υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων, τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του Εξωτερικού Διαχειριστή Επενδύσεων:

Νοείται ότι, οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο προτείνονται από το Συμβούλιο και ακολούθως εγκρίνονται από τον Υπουργό.

Θεματοφύλακες

34.-(1) Το Συμβούλιο διορίζει υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως θεματοφύλακες του Ταμείου.

(2) Το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται ως θεματοφύλακας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κατέχει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του Ταμείου για το οποίο έχει διοριστεί, στο όνομά του ή εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο, στο όνομα ενός ή περισσότερων εντολοδόχων, εκ μέρους και για λογαριασμό του Ταμείου.

(3) Το Συμβούλιο επισημαίνει σε κάθε έγγραφο διορισμού του θεματοφύλακα τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Κατά τον καθορισμό των εξουσιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), το Συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας –

(α) Κατέχει οποιαδήποτε περιουσία του Ταμείου για την οποία έχει διοριστεί θεματοφύλακας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς του Οργανισμού· και

(β) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσία του Ταμείου για την οποία έχει διοριστεί ως θεματοφύλακας σε χρόνο και σε μορφή που καθορίζει το Συμβούλιο.

(5) Ο Υπουργός με οδηγία του καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού θεματοφύλακα και τις δραστηριότητες που ασκεί και θεσπίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, προτείνονται από το Συμβούλιο και ακολούθως οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από τον Υπουργό.