Περιορισμοί στην συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο

30.-(1) Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν δύνανται να επενδύονται, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό που να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.

(2) Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Οργανισμός προβαίνει στη λήψη κάθε δυνατού μέτρου το συντομότερο δυνατό.