Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής

31.-(1) Σε σχέση με τη διαχείριση του Ταμείου, ο Οργανισμός, καταρτίζει Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής, η οποία πρέπει να συνάδει και να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29 και με τυχόν οδηγίες που εκδίδει ο Υπουργός, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 και η οποία αναθεωρείται από τον Οργανισμό τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

(2) Η Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) καθορίζει -

(α) Τις κατηγορίες των επενδυτικών στοιχείων στις οποίες επενδύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών στοιχείων των εν λόγω κατηγοριών·

(β) τα κριτήρια αναφοράς ή τα πρότυπα βάσει των οποίων αξιολογείται η απόδοση του Ταμείου στο σύνολό του και των κατηγοριών των επενδυτικών προϊόντων, όπως και των ατομικών επενδύσεων, περιλαμβανομένης και της νομισματικής μονάδας·

(γ) την ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο και στην απόδοση στη συνολική επένδυση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου·

(δ) τους περιορισμούς στην επένδυση του Ταμείου, περιλαμβανομένων των ορίων συγκέντρωσης κινδύνου·

(ε) την οργανωτική δομή για την επένδυση και διαχείριση του Ταμείου, περιλαμβανομένων και των πολιτικών για τον διορισμό και την εποπτεία των εξωτερικών διαχειριστών επενδύσεων·

(στ) τη χρήση παραγώγων και μόχλευσης, περιλαμβανομένων και των αρχών που διέπουν την έμμεση μόχλευση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης παραγώγων και επανεπένδυσης εξασφαλίσεων μετρητών που παρέχονται σε σχέση με συμφωνίες δανεισμού κινητών αξιών ή επαναγοράς·

(ζ) τα ποιοτικά και ποσοτικά όρια κινδύνου του Ταμείου σε σχέση με τους πιστωτικούς, επιτοκιακούς, συναλλαγματικούς και λειτουργικούς κινδύνους, τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης, απώλειας φήμης, αγοράς, ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου, καθώς και άλλων κινδύνων που μπορεί να είναι σημαντικοί για το Ταμείο·

(η) τις κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης, άσκησης ή μεταβίβασης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρείες και οντότητες που διαχειρίζεται το Ταμείο· και

(θ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα ο Οργανισμός κρίνει αναγκαία για τη διαχείριση του Ταμείου.

(3) Η Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δημοσιεύεται από τον Οργανισμό.

(4) Η παράλειψη συμμόρφωσης με τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε συναλλαγής.

(5) Κατά τον καθορισμό ορίων κινδύνου που προβλέπονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές και τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, καθώς και τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το Ταμείο και/ή τα διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει το Ταμείο.