Χρήση μόχλευσης και παραγώγων

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ο Οργανισμός δύναται να κάνει χρήση μόχλευσης ή και παραγώγων με σκοπό την επένδυση και διαχείριση του Ταμείου, σύμφωνα με την Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς καθορίζει το Συμβούλιο.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες σε σχέση με τη χρήση μόχλευσης και παραγώγων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.