Εξωτερικοί Διαχειριστές Επενδύσεων

33.-(1) Το Συμβούλιο ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού σε περίπτωση ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12, δύναται να διορίζει, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Εξωτερικούς Διαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου ή οποιουδήποτε μέρους του Ταμείου.

(2) Το Συμβούλιο επισημαίνει σε κάθε έγγραφο διορισμού τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εξωτερικών Διαχειριστών Επενδύσεων που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Κατά τον καθορισμό των εξουσιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού σε περίπτωση ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12, διασφαλίζει ότι ο Εξωτερικός Διαχειριστής Επενδύσεων -

(α) Ασκεί τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς του Οργανισμού, οι οποίες καθορίζονται με οδηγία του Υπουργού· και

(β) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες για την κατάσταση των επενδύσεων του Ταμείου, σε χρόνο και σε μορφή που καθορίζει το Συμβούλιο.

(4) Ο Εξωτερικός Διαχειριστής Επενδύσεων -

(α) Ενεργεί έντιμα, νόμιμα και με τη δέουσα προσοχή, μέριμνα και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του,

(β) ενεργεί προς το συμφέρον του Ταμείου για το οποίο ασκεί τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων,

(γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

(δ) λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, και κατά περίπτωση, για τη γνωστοποίηση τέτοιας σύγκρουσης προς το Συμβούλιο του Οργανισμού και τον Υπουργό, προκειμένου να αποτρέπεται οποιοσδήποτε κίνδυνος ή δυσμενείς συνέπειες επί των συμφερόντων του Ταμείου.

(ε) τηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα του Ταμείου, καθώς και η ακεραιότητα της αγοράς.

(5) Ο Υπουργός με οδηγία του καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού Εξωτερικού Διαχειριστή Επενδύσεων, και θεσπίζει, με σκοπό τη διασφάλιση της συνετούς παροχής υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων, τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του Εξωτερικού Διαχειριστή Επενδύσεων:

Νοείται ότι, οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο προτείνονται από το Συμβούλιο και ακολούθως εγκρίνονται από τον Υπουργό.