Θεματοφύλακες

34.-(1) Το Συμβούλιο διορίζει υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως θεματοφύλακες του Ταμείου.

(2) Το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται ως θεματοφύλακας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κατέχει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του Ταμείου για το οποίο έχει διοριστεί, στο όνομά του ή εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο, στο όνομα ενός ή περισσότερων εντολοδόχων, εκ μέρους και για λογαριασμό του Ταμείου.

(3) Το Συμβούλιο επισημαίνει σε κάθε έγγραφο διορισμού του θεματοφύλακα τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Κατά τον καθορισμό των εξουσιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), το Συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας –

(α) Κατέχει οποιαδήποτε περιουσία του Ταμείου για την οποία έχει διοριστεί θεματοφύλακας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανονισμούς του Οργανισμού· και

(β) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσία του Ταμείου για την οποία έχει διοριστεί ως θεματοφύλακας σε χρόνο και σε μορφή που καθορίζει το Συμβούλιο.

(5) Ο Υπουργός με οδηγία του καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού θεματοφύλακα και τις δραστηριότητες που ασκεί και θεσπίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, προτείνονται από το Συμβούλιο και ακολούθως οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από τον Υπουργό.