Οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και του Οργανισμού

35.-(1) Ο Οργανισμός ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα:

Νοείται ότι, ο Οργανισμός δύναται να ετοιμάζει δύο τύπους οικονομικών καταστάσεων για το Ταμείο, εκ των οποίων ο ένας ετοιμάζεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα όπως καθορίζει το Συμβούλιο και ο άλλος σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και τις οδηγίες που ορίζει ο Γενικός Λογιστής.

(2) Ο Οργανισμός υποχρεούται να ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα:

Νοείται ότι Οργανισμός δύναται να ετοιμάζει δύο τύπους οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, εκ των οποίων ο ένας ετοιμάζεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα όπως ορίζει το Συμβούλιο και ο άλλος ετοιμάζεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και τις οδηγίες που ορίζει ο Γενικός Λογιστής.