Εξωτερικός έλεγχος του Ταμείου και του Οργανισμού

36.-(1) Για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου, το Ταμείο υπόκειται στις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και σε έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή.

(2) Οι λογαριασμοί, οι οικονομικές καταστάσεις και η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να αναθέσει τον έλεγχο του Οργανισμού, ο οποίος προβλέπεται στο εδάφιο (2), σε ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές.

(4) Σε περίπτωση που ο Γενικός Ελεγκτής αναθέτει τον έλεγχο του Οργανισμού σε ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) -

(α) Οι ιδιώτες εξωτερικοί ελεγκτές έχουν την ευθύνη να εκδώσουν την έκθεση ελέγχου του Οργανισμού και να στείλουν αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον Γενικό Ελεγκτή. και

(β) η αμοιβή των ιδιωτών εξωτερικών ελεγκτών εγκρίνεται από τον Γενικό Ελεγκτή.

(5) Επιπρόσθετα από τον έλεγχο του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διεξάγει οποιοδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει σκόπιμο σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τη συμμόρφωση ή την απόδοση του Οργανισμού.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και του Οργανισμού που ετοιμάζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35, υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή σε ημερομηνίες που καθορίζει ο ίδιος, αλλά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του σχετικού οικονομικού έτους.