Ετήσια Έκθεση Ταμείου

37.-(1) Ο Οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, ο δε Υπουργός ακολούθως ενημερώνει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο Υπουργός, κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργικού Συμβουλίου, υποβάλλει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνοδευόμενη από τυχόν σχόλια του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Κατόπιν υποβολής της ετήσιας έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Οργανισμός δημοσιεύει την ετήσια έκθεση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η ετήσια έκθεση του Ταμείου περιλαμβάνει -

(α) Τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου·

(β) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου·

(γ) ανάλυση και επεξήγηση της απόδοσης του Ταμείου κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους, περιλαμβανόμενης και σύγκρισης με τις προσδοκίες του Οργανισμού σχετικά με την απόδοση του Ταμείου·

(δ) τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31·

(ε) δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού, η οποία πιστοποιεί κατά πόσο η Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 έχει ακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους, λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος Νόμου·

(στ) κατάλογο των εξωτερικών διαχειριστών επενδύσεων και θεματοφυλάκων που χρησιμοποίησε ο Οργανισμός σε σχέση με τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους και τις κατηγορίες επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες είχε ευθύνη ο καθένας·

(ζ) την εταιρική στρατηγική του Οργανισμού και επεξήγηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για επίτευξή της κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους·

(η) επεξήγηση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού·

(θ) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους∙

(ι) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του Ταμείου∙

(ια) τα τρέχοντα χαρακτηριστικά κινδύνων του Ταμείου και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων∙

(ιβ) τη συμβατότητα και τη συμμόρφωση των χαρακτηριστικών κινδύνων του Ταμείου, με τα όρια κινδύνου που έχουν τεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 31, για το έτος που αφορά η ετήσια έκθεση∙

(ιγ) την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, αναφέροντας εάν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση υφιστάμενων ή αναμενόμενων αδυναμιών, για το έτος που αφορά η ετήσια έκθεση∙ και

(ιδ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα ο Οργανισμός κρίνει αναγκαία.

(5) Ο Οργανισμός δημοσιεύει κατάσταση για τις επενδύσεις του Ταμείου, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο:

Νοείται ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες αναφορικά με τον σχεδιασμό, την επενδυτική πολιτική, τους στόχους, τον έλεγχο και τις αποδόσεις του Ταμείου, που συνάδουν με τις εκάστοτε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το περιεχόμενο, τον χρόνο και τον τρόπο δημοσίευσής τους.