Ενημέρωση Υπουργού

38.-(1) Ο Οργανισμός ενημερώνει αναλυτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Υπουργό για την απόδοση του Ταμείου.

(2) Ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία και ανά πάσα στιγμή, παρέχει στον Υπουργό οποιεσδήποτε εκθέσεις και πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου, όταν κρίνει ότι οι εν λόγω εκθέσεις και πληροφορίες διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3) Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό έκθεση και πληροφορίες για διάφορα θέματα, σε χρόνο και σε μορφή που καθορίζει ο ίδιος, σε σχέση με τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου, καθώς και τη διοίκηση και τη λειτουργία του Οργανισμού.

(4) Ο Οργανισμός παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη διεξαγωγή εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας του, που ζητείται από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 7.

(5) Ο Υπουργός δύναται να δώσει στη δημοσιότητα οποιαδήποτε έκθεση και πληροφορία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δημοσίευση δεν αντίκειται στην προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 40.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καθορίζονται:

(α) Οι εκθέσεις που υποβάλλει ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)·

(β) τα διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στις υποβολές των εκθέσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρίμηνα· και

(γ) κατά πόσο δημοσιεύονται οι εκθέσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.