Παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

39. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, και/ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού παρευρίσκονται, κατόπιν αιτήματος της Βουλής των Αντιπροσώπων σε συνεδρία της Βουλής ή δύνανται με δική τους πρωτοβουλία να ζητήσουν ακρόαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για σκοπούς ενημέρωσης για θέματα σχετικά με τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου και τη λειτουργία και διοίκηση του Οργανισμού.