Γενικές αρχές

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Οργανισμός επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου με τρόπο που να εξασφαλίζεται η διασπορά των επενδύσεων, τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) στοχεύει στη μεγιστοποίηση των χρηματοοικονομικών αποδόσεων που είναι σταθμισμένες έναντι του κινδύνου·

(β) ακολουθεί πρότυπα σύμφωνα με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου από συνετό θεσμικό επενδυτή·

(γ) δεν θέτει σε κίνδυνο το Ταμείο στο σύνολό του.

(2) Ο Οργανισμός δεν δύναται να επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου σε:

(α) Κινητές αξίες που εκδίδονται από Κύπριο εκδότη σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο ή σε εταιρείες ακίνητης ιδιοκτησίας, ταμεία ακίνητης ιδιοκτησίας ή παρόμοιους φορείς των οποίων αρχικός στόχος είναι οι επενδύσεις στην Κύπρο·

(β) καλυμμένα χρεόγραφα που είναι εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Κύπρο· ή

(γ) άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οριστεί από τον Υπουργό με στόχο τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες.