Προϋπολογισμός του Οργανισμού

28. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού εγκρίνεται από το Συμβούλιο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση, ο οποίος με τη σειρά του τον υποβάλλει για τελική έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.