Απαγόρευση λήψης δανείου ή παραχώρησης εγγυήσεων

27. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 32, ο Οργανισμός δεν δύναται να λαμβάνει δάνειο ή να παραχωρεί εγγυήσεις χωρίς την έγκριση του Υπουργού.