Κεφάλαια, αρχείο και λογαριασμοί του Οργανισμού

26.-(1) Τα κεφάλαια και κάθε περιουσιακό στοιχείο και χρηματικό ποσό του Οργανισμού ανήκουν εξ ολοκλήρου στο κράτος.

(2) Ο Οργανισμός δύναται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, να καθορίζει και να διατηρεί ένα ή περισσότερα αποθέματα.

(3) Το οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Οργανισμού όπου το οικονομικό έτος αρχίζει με την ίδρυση του Οργανισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο Οργανισμός ετοιμάζει και τηρεί αρχείο και λογαριασμούς, σύμφωνα με οδηγίες του Γενικού Λογιστή και ακολουθεί λογιστικές διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από τον Γενικό Λογιστή.