Ευθύνη σε νομικές διαδικασίες

25.-(1) Σε περίπτωση έγερσης αγωγής, καταχώρισης αίτησης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής διαδικασίας εναντίον του Οργανισμού, του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Διευθυντή, του προσωπικού ή αντιπροσώπου του Οργανισμού σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τα πρόσωπα αυτά δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα αμέλειας.

(2) Ανεξαρτήτως και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η Δημοκρατία αποζημιώνει κάθε πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για δαπάνη ή ζημιά που τυχόν υφίσταται σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλη νομική διαδικασία εναντίον του, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα αμέλειας.