Σύγκρουση συμφερόντων

24.-(1) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το προσωπικό του Οργανισμού αποφεύγουν κάθε κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία προκύπτει κυρίως σε περίπτωση που τα μέλη, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή το προσωπικό έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συμφέρον όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), σημαίνει οποιοδήποτε δυνητικό ή υπαρκτό όφελος για τον Πρόεδρο, το μέλος, τον Εκτελεστικό Διευθυντή ή το προσωπικό του Οργανισμού ή για συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που δημιουργηθούν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μετά το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Διευθυντή και του προσωπικού του Οργανισμού, αυτό πρέπει να δηλώνεται άμεσα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και να λαμβάνονται μέτρα, ώστε το πρόσωπο αυτό να μην συμμετέχει στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «συνδεδεμένα πρόσωπα», περιλαμβάνει:

(α) Τους συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού,

(β) εταιρεία, στην οποία ο Πρόεδρος, το μέλος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή το προσωπικό του Οργανισμού κατέχει ή ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση.

(5) Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή το προσωπικό του Οργανισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση, με στόχο να διεκπεραιώνουν ιδιωτικές οικονομικές συναλλαγές, μέσω των συνδεδεμένων προσώπων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), είτε άμεσα είτε έμμεσα διαμέσου τρίτων ή δρώντας με δική τους ευθύνη για δικό τους λογαριασμό ή με ευθύνη και για λογαριασμό τρίτων.

(6) Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού γνωστοποιούν ετησίως στον Υπουργό κάθε οικονομικό συμφέρον που έχουν, είτε οι ίδιοι, είτε οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο έχουν οικογενειακούς, επαγγελματικούς ή οικονομικούς δεσμούς άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που προβλέπεται στο εδάφιο 10.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρωv Νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το ανώτερο προσωπικό του Οργανισμού οφείλουν να υποβάλλουν κατά την ημερομηνία έναρξης του διορισμού τους και, εφεξής, ετησίως λεπτομερή κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων στον Έφορο Φορολογίας.

(8) Απαγορεύεται στον Πρόεδρο ή σε μέλος του Συμβουλίου να μετέχει στη συζήτηση και λήψη απόφασης για θέμα στο οποίο έχουν συμφέρον ή αφορά συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(9) Παραβίαση από τον Πρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου ή τον Εκτελεστικό Διευθυντή των διατάξεων των εδαφίων (6), (7) ή (8), συνιστά ασύγγνωστη αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και λόγο που μπορεί να αποτελέσει βάση για τερματισμό του διορισμού του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 16.

(10) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό τον κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού, ο οποίος θέτει τα πρότυπα κατάλληλης ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και το προσωπικό του Οργανισμού.