Προσωπικό

23.-(1) Το προσωπικό του Οργανισμού διορίζεται από το Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένου του πλαισίου αμοιβής και των πολιτικών απασχόλησης που αποφασίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4).

(2) Το προσωπικό του Οργανισμού δεν μπορεί να αποτελείται από δημόσιους υπάλληλους και προσλαμβάνεται με συμβόλαιο.

(3) Το Συμβούλιο εγκρίνει το πλαίσιο αμοιβής και άλλες πολιτικές απασχόλησης για το προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Το πλαίσιο αμοιβής καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων στόχων:

(α) Συνεισφέρει στην προώθηση και στη δημιουργία κινήτρων για καλή διαχείριση και έλεγχο των κινδύνων διαχείρισης του Οργανισμού·

(β) εξουδετερώνει την ανάληψη ή την έκθεση σε υπερβολικούς κινδύνους∙

(γ) συνεισφέρει στην αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων· και

(δ) διασφαλίζει την επαγγελματική ικανότητα και την υπόληψη του Οργανισμού.