Εσωτερικός έλεγχος του Οργανισμού

22.-(1) Το Συμβούλιο -

(α) Συστήνει Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη του Συμβουλίου,

(β) διορίζει τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, και

(γ) καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου.

(2) Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στον Εκτελεστικό Διευθυντή και μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο.

(3) Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου στον χάρτη δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος εγκρίνεται από το Συμβούλιο.