Επιτροπή Ελέγχου

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει κατόπιν πρότασης του Υπουργού, Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία μέλη με πενταετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για μία φορά.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού καθορίζει με απόφασή του την αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

(3) Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της λογιστικής, των ελεγκτικών υπηρεσιών και της νομικής.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Επιθεωρεί τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και του Οργανισμού και τη σχετική έκθεση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και προβαίνει σε συστάσεις προς το Συμβούλιο για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων·

(β) επιβλέπει, σε συστηματική βάση, τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και την εφαρμογή εκ μέρους του Εκτελεστικού Διευθυντή των συστάσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών∙

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της που η ίδια κρίνει αναγκαία.

(5)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ελέγχου καθορίζει τις διαδικασίες της σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό.