Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού

20.-(1) To Συμβούλιο διορίζει Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού με πενταετή θητεία και με μέγιστη σωρευτική διάρκεια θητείας όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και έχει την εξουσία να τον θέσει σε διαθεσιμότητα ή να τερματίσει τον διορισμό αυτού όταν το κρίνει αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει την αμοιβή του Εκτελεστικού Διευθυντή, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το πλαίσιο αμοιβής που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 23.

(3) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και πείρα, καθώς και επαγγελματική αξιοπιστία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων ή/και στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.

(4) Εκτελεστικός Διευθυντής που προτίθεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να δώσει προειδοποίηση στο Συμβούλιο όχι μικρότερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που επιθυμεί να ισχύσει η παραίτησή του.

(5) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Μεριμνά για την εκτέλεση όλων των λειτουργικών, διοικητικών, και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε καθημερινή βάση·

(β) προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου·

(γ) συμβουλεύει το Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση και εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων του·

(δ) παρέχει διοικητικές υπηρεσίες προς το Συμβούλιο·

(ε) εκπροσωπεί τον Οργανισμό και υπογράφει τις συμβάσεις, πράξεις και άλλα έγγραφα εκ μέρους του Οργανισμού·

(στ) φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, την τήρηση αρχείου και για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, είτε άμεσα είτε μέσω θεματοφυλάκων που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34·

(ζ) υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Συμβούλιο·

(η) προτείνει στο Συμβούλιο την εργοδότηση του προσωπικού του Οργανισμού και προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχόλησής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23·

(θ) εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο σε ισχύ Νόμο· και

(ι) εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται από το Συμβούλιο.

(6) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να αναθέτει οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του που προβλέπονται στο εδάφιο (5) σε προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού, οι οποίοι εγκρίνονται από το Συμβούλιο.