Επιτροπή Υπόδειξης

19.-(1) Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Υπόδειξης, η οποία υποδεικνύει τα υποψήφια πρόσωπα για διορισμό στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου και συγκατατίθεται ή εισηγείται εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας τον τερματισμό του διορισμού του Προέδρου ή μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

(2) Η Επιτροπή Υπόδειξης απαρτίζεται από -

(α) Το Γενικό Λογιστή, ως πρόεδρο,

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών,

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(3) Κατά την υπόδειξη υποψηφίων, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή Υπόδειξης παρέχει στον Υπουργό, κατάλογο επιλέξιμων υποψηφίων για τις θέσεις που θα πληρωθούν εντός τριών (3) μηνών πριν από την λήξη της θητείας του Προέδρου ή των μελών του Συμβουλίου ή εντός ενός μηνός από την παραίτηση του Προέδρου ή του μέλους και ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει αριθμό επιλέξιμων υποψηφίων όχι μικρότερο του τριπλάσιου αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων.

(4) Απαρτία αποτελούν τα τρία μέλη της Επιτροπής Υπόδειξης.

(5) Δεν παρέχεται αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής Υπόδειξης.