Συνεδρίες, απαρτία και λήψη αποφάσεων

18.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, ο οποίος όμως οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί γραπτώς τουλάχιστον από δύο (2) μέλη του Συμβουλίου που καθορίζουν συγχρόνως και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση συνεδρίας.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει, ένα μέλος που επιλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη που παρευρίσκονται στη συνεδρία.

(3) Απαρτία αποτελεί η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει δικαίωμα να αποφασίσει την αναβολή λήψης απόφασης και επαναφοράς του θέματος σε επόμενη συνεδρία.

(5) Τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου εγκρίνονται από όλα τα μέλη που παρευρίσκονται στη συνεδρία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το μέλος που προεδρεύει της συνεδρίας.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο εσωτερικός κανονισμός που διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο καθορίζεται από το ίδιο.

(7) Ουδεμία πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου θεωρείται άκυρη λόγω κένωσης θέσης στο Συμβούλιο.