Παραίτηση Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου

17. Ο Πρόεδρος ή το μέλος, που προτίθεται να παραιτηθεί οφείλει να κοινοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του στον Υπουργό και στο Συμβούλιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να ισχύσει η παραίτηση του.