ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος

11.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε αυτοπροσώπως είτε διά μέσω τρίτου, αποπειράται να προβεί ή προβαίνει σε χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, ή συμβάλλει καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή προσυνεννοημένου αγώνα είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο, κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πρόσωπο αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα πράξεων διαφθοράς, να εκδώσει διάταγμα δήμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για την επιστροφή ολοκλήρου του ποσού που βεβαιώνεται ως οικονομικό όφελος.

(3) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή, προπονητή ή διαιτητή ή την ανάμειξη στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί στον αγώνα ή σε αθλητικό γεγονός.

Δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού γεγονότος

12.-(1) Πρόσωπο το οποίο υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει σε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δώρο ή άλλο όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό από το τελευταίο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο ζητά, αποδέχεται ή λαμβάνει δώρο ή άλλο οικονομικό όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό, από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή ή την ανάμειξή του στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί σε αθλητικό γεγονός.

Απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες

13.-(1) Πρόσωπο που κατέχει θέση αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αγώνα στον οποίο αγωνίζεται ή είναι δηλωμένος για να αγωνιστεί ή σε αγώνα πρωταθλήματος της ίδιας κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου όπου λαμβάνει μέρος αθλητικό σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος που είναι εγγεγραμμένος ως αθλητής ή διατηρεί συμβόλαιο συνεργασίας.

(2) Πρόσωπο που κατέχει διοικητική ή οργανική θέση σε αθλητική ομοσπονδία απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αθλητικό γεγονός οποιασδήποτε κατηγορίας ή διοργάνωσης που διοργανώνεται ή διεξάγεται υπό την ευθύνη, αιγίδα ή εξουσιοδότηση της οικείας του ομοσπονδίας.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Ασυμβίβαστο

14.-(1) Για σκοπούς συμμόρφωσης με το σκοπό του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο κατέχει την ιδιότητα του αθλητή ή αθλητικού παράγοντα δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει, ενεργεί ή συντρέχει στο πρόσωπο του οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δραστηριότητες ή ιδιότητες:

(α) Να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αθλητές,

(β) να κατέχει άδεια αποδέκτη ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό,

(γ) να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ή συστηματικά με το στοίχημα και/ή αθλητικά γεγονότα ή έχει την εν λόγω δραστηριότητα ως πάρεργο:

Νοείται ότι οι απαγορεύσεις των διατάξεων του εδαφίου (1), ισχύουν και για τους συζύγους, κατιόντες, ανιόντες και συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα του αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, πριν από την αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος, θέσης η ιδιότητας σχετικά με τον αθλητισμό, οφείλει να προβαίνει σε γραπτή δήλωση προς το όργανο που τον διορίζει αναφορικά με οποιοδήποτε τυχόν υφιστάμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ασυμβίβαστο και, σε περίπτωση διαπίστωσης ασυμβιβάστου, το εν λόγω πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να αποδεχθεί το προσφερόμενο σ’ αυτό αξίωμα ή θέση ή ιδιότητα, εκτός αν προηγουμένως προβεί σε γραπτή δήλωση ανάληψης δέσμευσης για παραίτηση ή τερματισμό, εντός εύλογου χρόνου, από τη συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, σχέση ή ιδιότητα που αποτελεί ασυμβίβαστο.

(3) Παράλειψη δήλωσης του ασυμβιβάστου ή παράλειψη μη εκπλήρωσης της ανειλημμένης δέσμευσης παραίτησης ή τερματισμού του, μετά από διαπίστωση ασυμβιβάστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), αποτελεί ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, νόμιμη αιτία για το διορίζον όργανο να ανακαλέσει ή τερματίσει το συγκεκριμένο διορισμό.

(4) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Παροχή Εμπιστευτικής πληροφόρησης

15.-(1) Απαγορεύεται η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα, ή αθλητικό σύλλογο ή ομάδα είτε, άμεσα είτε έμμεσα, αυτοπροσώπως ή διά τρίτου.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Υποχρέωση αναφοράς/ παροχής πληροφοριών

16.-(1) Κάθε αθλητής και κάθε αθλητικός παράγοντας υποχρεούται να καταγγείλει ή να αναφέρει ή να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία στην Επιτροπή άμεσα, αναφορικά με πράξεις διαφθοράς στον αθλητισμό, οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψη του ή περιήλθαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του ή στην κατοχή του.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη ή είναι κάτοχος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχει την υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της Επιτροπής σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και στοιχεία κατέχει, συλλέγει, ή υπέπεσαν στην αντίληψή του ή γνωρίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτά προκύπτουν πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αθλητικού αγώνα ή/και διοργάνωσης και αφορούν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η οποία, ανεξαρτήτως τυχόν διάπραξης ποινικού αδικήματος, ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχήματος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, η τελευταία δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει ή αναστείλει την χορηγηθείσα άδεια.

(3) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραλείπει ή συγκαλύπτει ή αποκρύπτει στοιχεία ή πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές:

Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) καλύπτει επίσης και τις περιπτώσεις όπου, η οικεία ομοσπονδία λαμβάνει από την ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ομοσπονδία στην οποία υπάγεται, έκθεση για ύπαρξη ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας ή ύποπτου για χειραγώγηση αγώνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση αναφοράς και παροχής πληροφοριών εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία που έλαβε η εν λόγω ομοσπονδία τα οποία πρέπει να παραδίδονται αυτούσια μαζί με συνοπτική έκθεση από την οικεία ομοσπονδία στην Επιτροπή.

Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών

17. Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή δήλωση ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την διενέργεια έρευνας είτε από την Επιτροπή είτε από ερευνώντα λειτουργό, που διορίστηκε από αυτή, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.