ΜΕΡΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δυνατότητα μετάθεσης της ώρας αγώνα ή αναβολής της διεξαγωγής του

18. Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής σαφείς πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης, η Επιτροπή ενημερώνει την οικεία διοργανώτρια ομοσπονδία και εισηγείται την μετάθεση της ώρας του συγκεκριμένου αγώνα ή την αναβολή της διεξαγωγής του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης της οικείας διοργανώτριας ομοσπονδίας με τις διαγωνιζόμενες ομάδες.

Διάταγμα αποκάλυψης λογαριασμών

19.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων άλλων νόμων, σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων, για σκοπούς ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή έρευνας σχετικά με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων ή σχετικά με έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή μέσων, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης, να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους V του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «πληροφορία» και «προνομιακή πληροφορία» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του Μέρους V του της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Προστασία καταγγέλλοντος

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο, οικειοθελώς και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιο όφελος παρέχει στην Επιτροπή ή στις οικείες ομοσπονδίες ή στις διωκτικές αρχές πληροφορίες, που καλόπιστα και εύλογα πιστεύει ότι τείνουν να αποκαλύψουν ότι διαπράχθηκε ή διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή συνεργάζεται με αυτές, για την διερεύνηση πράξης διαφθοράς ή παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, τυγχάνει προστασίας όπως προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5).

(2) Δεν δημοσιεύεται ή αποκαλύπτεται με οποιοδήποτε τρόπο η ταυτότητα προσώπου που ενεργεί όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή οποιοδήποτε στοιχείο που τείνει να τον ταυτοποιήσει καθώς και το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου τυχόν έγγραφης αναφοράς του, εκτός μόνο σε περίπτωση συγκατάθεσής του:

Νοείται ότι πρόσωπο που παραβαίνει την εν λόγω υποχρέωση μη δημοσίευσης ή αποκάλυψης διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι παραβίασε όρο συμφωνίας ή εθιμικό κανόνα πίστης ή εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας και δεν υπέχει ποινική, πειθαρχική ή αστική ευθύνη για την αποκάλυψη.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεσμεύεται με συμβόλαιο με οποιανδήποτε αθλητική εταιρεία ή αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία και το συμβόλαιο διακόπτεται μονομερώς από την εν λόγω εταιρεία ή σωματείο ή ομοσπονδία ή απολύεται ή εξαναγκάζεται σε λύση συμβολαίου, θεωρείται ότι το συμβόλαιο λύθηκε παράνομα, εκτός εάν η αθλητική εταιρεία ή το αθλητικό σωματείο ή η αθλητική ομοσπονδία αποδείξει ότι οι ενέργειες αυτές δεν οφείλονται ή δεν συνδέονται ή ουδεμία σχέση έχουν με την αποκάλυψη που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο ενήργησε όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, που έχει σχέση με την αποκάλυψη, το πρόσωπο αυτό δύναται να θεωρηθεί μάρτυρας που χρήζει βοήθειας από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου, κατόπιν αίτησης είτε από το ίδιο το πρόσωπο είτε από το άλλο μέρος στη διαδικασία είτε αυτεπάγγελτα και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται σε σχέση με το πρόσωπο αυτό η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι εάν κατά την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληρούνται οι προϋποθέσεις, τέτοιο πρόσωπο δύναται να εντάσσεται στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ IV του εν λόγω Νόμου.

Τήρηση Αθλητικών Μητρώων

21. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου κάθε ομοσπονδία διατηρεί αθλητικό μητρώο για κάθε αθλητή στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που λαμβάνονται από την Επιτροπή για εμπλοκή του σε προσυνεννοημένους αγώνες, το οποίο επικαιροποιείται για όσο διάστημα υπάρχει εν ισχύ κατατεθειμένο συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ του αθλητή και αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας και αποστέλλεται στη συνέχεια από την οικεία ομοσπονδία μαζί με το διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στην αντίστοιχη ομοσπονδία του κράτους στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί ο αθλητής, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με το αθλητικό σωματείο ή την αθλητική ομοσπονδία στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του αθλητή και την αποστολή των στοιχείων στην οικεία ομοσπονδία του κράτους όπου πρόκειται να αγωνιστεί, όλα τα δεδομένα που τον αφορούν διαγράφονται από το μητρώο.

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

22.-(1) Ο Κ.Ο.Α., σε συνεργασία με τις οικείες εθνικές ομοσπονδίες, καταρτίζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, στον οποίο περιλαμβάνονται σαφείς ρήτρες αναφορικά με την αποτροπή χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και τη συμμετοχή αθλητών σε προσυνεννοημένους αγώνες, καθώς και την υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή.

(2) Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους αθλητικούς παράγοντες και αθλητές κάθε ομοσπονδίας και κατατίθεται στον Κ.Ο.Α..

(3) Σε περίπτωση που αθλητικός παράγοντας αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενασχόλησή του με τον επαγγελματικό αθλητισμό.

(4) Σε περίπτωση που αθλητής αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, η οικεία ομοσπονδία δεν αποδέχεται την κατάθεση του συμβολαίου συνεργασίας ή και ανανέωσης της συνεργασίας που υπογράφεται με το αθλητικό σωματείο και απαγορεύει τη συμμετοχή του αθλητή στα αθλητικά γεγονότα και πρωταθλήματα που διοργανώνει.

Κανονισμοί

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεχνικής φύσεως∙

(β) οποιαδήποτε εφαρμοστικά μέτρα που απορρέουν από σχετική διεθνή σύμβαση που αφορά την χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων η οποία κυρώνεται από τη Δημοκρατία.