ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ποσών

87.-(1) Στις συμβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, δυνάμει των άρθρων 11 έως 16 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, με εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο 24 εδάφια (2) έως (5), άρθρο 25 εδάφια (2) και , (5) έως (8), άρθρο 26 εδάφια (3) και (4), άρθρο 27 εδάφιο (2) και άρθρο 28 εδάφιο (5) (προθεσμίες)·

(β) άρθρο 44 (καθορισμός προθεσμίας παροχής πρόσθετων πληροφοριών)·

(γ) άρθρο 47 (προκαταρκτικές προκηρύξεις)·

(δ) άρθρο 48 (προκηρύξεις σύμβασης)·

(ε) άρθρο 49 (γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·

(στ) άρθρο 50 (σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων)·

(ζ) άρθρο 51 (δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

(η) άρθρο 52 εδάφια (1) παράγραφοι (β) δεύτερη πρόταση και (γ) δεύτερη πρόταση και (2) (προθεσμίες παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·

(θ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες), εκτός του άρθρου 76 εδάφιο (1), όπου είναι δυνατό να τύχει εφαρμογής·

(ι) άρθρο 79 (προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για διαγωνισμούς μελετών)·

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση του άρθρου 17 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Tο κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 67 εδάφιο (2), εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης με κωδικούς CPV από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Προκήρυξη σύμβασης

88. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90, για συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, Μέρος Κ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.

Προθεσμίες

89.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(3)(α) Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αρχικές προσφορές.

(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συμπράξεις καινοτομίας και στα δυναμικά συστήματα αγορών η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

Συνοπτικές διαδικασίες

90.-(1) Για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν υπερβαίνει:

(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύμβασης·

(β) τις 15.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων·

(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή τα κατώτατα όρια όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(i) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα οποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ’ αναλογία του εδαφίου (1) του άρθρου 37, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. Η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε λιγότερους από τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς,

(ii) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης,

(iii) Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτμηση των συμβάσεων με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των 2.000 ευρώ.