ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Επιβολή

83.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εκτελεί, τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων∙

(β) όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο:

(i) να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες παραβιάσεις του άρθρου 29, για έκδοση σχετικής απόφασης, της οποίας δυνατόν να προηγείται η λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(ii) να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες παραβιάσεις των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), για χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής, σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο·

(iii) να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, συστημικά ή άλλα προβλήματα για λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής∙

(γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών πολιτικών της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της∙

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγει σε σχετική ετήσια έκθεση, την οποία δημοσιεύει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους∙

(ε) μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων ∙ και

(στ) παρέχει υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

(2) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) τίθενται στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα μέσα πληροφόρησης.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως το σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή μέχρι την 18η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

(i) Πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,

(ii) το επίπεδο της συμμετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και

(iii) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των συμβάσεων.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται και των οποίων η αξία ισούται ή είναι μεγαλύτερη από:

(i) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

(ii) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω συμβάσεις:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία των δεδομένων, και στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

84.-(1) Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο και κάθε συγκρότηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών·

(β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της ποιοτικής επιλογής ή/και τον περιορισμό του αριθμού σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66, και συγκεκριμένα:

(i) Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους·

(ii) το όνομα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους·

(γ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές·

(δ) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς και, όταν είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους· όταν είναι γνωστές κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τις επωνυμίες των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, εάν συντρέχει περίπτωση·

(ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγματεύσεις και τους ανταγωνιστικούς διαλόγους, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 και δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών·

(στ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 και δικαιολογούν τη χρήση της διαδικασίας αυτής·

(ζ) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να μην αναθέσει σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο ή να συγκροτήσει δυναμικό σύστημα αγορών·

(η) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών·

(θ) κατά περίπτωση, τις συγκρούσεις συμφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν:

Νοείται ότι, γραπτή έκθεση δεν απαιτείται για συμβάσεις βασιζόμενες σε συμφωνίες - πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 30 ή την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 49 ή το άρθρο 75 εδάφιο (2) περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Προς τον σκοπό αυτό, μεριμνούν για τη διατήρηση επαρκούς τεκμηρίωσης, ώστε να δύνανται να αιτιολογούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως, επί παραδείγματι, τεκμηρίωσης για τις επικοινωνίες με οικονομικούς φορείς και τις εσωτερικές συζητήσεις, την προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη), την επιλογή και την ανάθεση της σύμβασης. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείου κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, η τεκμηρίωση διατηρείται τουλάχιστον για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

(3) Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της. Η εν λόγω έκθεση γνωστοποιείται επίσης και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εφόσον ζητηθεί.

Στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών

85.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αξιολογεί την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόμενες στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα VIII.

(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 47, στο εδάφιο (1) του άρθρου 48, στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, στο εδάφιο (2) του άρθρου 75 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 79, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αναθέτουσες αρχές.

(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα νόμο εάν η αξία τους υπερέβαινε το σχετικό κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9, μαζί με εκτίμηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συμβάσεων εντός της καλυπτόμενης περιόδου.

(β) Η έκθεση αυτή μπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική οργάνωση της Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή του παρόντος Νόμου, καθώς και σχετικά με τις πρωτοβουλίες της για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(β) Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματώνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

Διοικητική συνεργασία

86.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρει αμοιβαία υποστήριξη στα κράτη μέλη και λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40, 41, 57, 59, 62 και 64.

(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1) η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε σχετικό με την πρόσβαση σε έγγραφα νόμο.