ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

74. Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα XΙV, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

75.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Η, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50, ή

(β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος V, Μέρος Θ. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των τις ανάθεση συμβάσεων, το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τις:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, χωρίς προκαταρκτική δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Ι, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

76.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το εδάφιο (5) του άρθρου 57 ˙

(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιμες η αναθέτουσα αρχή˙

(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητος σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιμής ή του κόστους, τους οποίους λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.

Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

77.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών∙

(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η διανομή ή αναδιανομή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συμμετοχική βάση∙

(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων ∙ και

(δ) να μην έχει ανατεθεί στον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πεδίο εφαρμογής

78.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται:

(α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών·

(β) στους διαγωνισμούς μελετών με απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες.

(2) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 9 υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων απονεμόμενων βραβείων ή καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών για τους συμμετέχοντες.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω απονεμόμενων βραβείων και καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που θα μπορούσε να ανατεθεί αργότερα, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου είδους σύμβασης.

Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

79.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής:

Νοείται ότι, επιτρέπεται να μην δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων.

Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του παρόντος Κεφαλαίου.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Σύνθεση κριτικής επιτροπής

81. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

82.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της την κατάταξη των μελετών, στην οποία καταλήγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που μπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

(4) Τηρείται ανωνυμία μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται από την αναθέτουσα αρχή, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των μελετών.

(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.