ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των όρων και των έννομων αποτελεσμάτων Πολιτικής Συμβίωσης για τους συμβίους τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά τη λήξη της.

Έννομα αποτελέσματα και συνέπειες Πολιτικής Συμβίωσης

4.Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, Πολιτική Συμβίωση που έχει συναφθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του περί Υιοθεσίας Νόμου, έχει, τηρουμένων των αναλογιών, τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της Δημοκρατίας σε «σύζυγο» θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε σύμβιο σε Πολιτική Συμβίωση.

Προϋποθέσεις σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

5.(1) Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση, αν οποιοδήποτε από αυτά-

(α) Κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης, δεν είναι ικανό να συνάψει Πολιτική Συμβίωση, ή

(β) τελεί υπό πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του άλλου προσώπου ή έχει καταστεί θύμα απάτης ή ψευδούς παράστασης, ή

(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή ή/και ψυχική πίεση.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν είναι ικανό για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αν αυτό-

(α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), πρόσωπο έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή όταν-

(α) Δίδει τη συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης μετά από οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που δύναται να επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο ότι θα εκτεθεί σε άμεσο και σημαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιμή, η ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα ή η περιουσία του ή εκείνη των μελών της οικογένειας του, εξαιτίας του φόβου αυτού.

(β) αποσπάται η συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, μετά από οποιαδήποτε νόμιμη, παράνομη ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή πράξη ή δήλωση που επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο, εξαιτίας του λόγου αυτού.

Διαδικασία σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

6. (1) Τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας στην οποία διαμένει ένα εξ’ αυτών ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους, και υποβάλλουν δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα ίδια το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα, μαζί με το οποίο παρουσιάζει έκαστος τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Έγκυρο και σε ισχύ δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(α1) θεώρηση ή άδεια διαμονής στη Δημοκρατία, που βρίσκεται σε ισχύ·

(β) ένορκη δήλωση ότι -

(i) δεν έχει συνάψει γάμο ή άλλη Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ,

(ii) δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, και

(iii) εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση.

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21Γ του περί Προσφύγων Νόμου, δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιητικού ελευθερίας ή άλλο δεόντως επικυρωμένο, ισότιμο πρωτότυπο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση και επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελευθερίας, τα οποία να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του Εντύπου.

(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του  εδαφίου (1), πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλου από τη Δημοκρατία που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς σκοπούς για να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση μεταξύ τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελευθερίας, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(1Β) Για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ελευθερίας, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ελέγχουν δεόντως τη γνησιότητα των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, τα οποία προσκομίζουν τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας δύνανται, για σκοπούς ελέγχου γνησιότητας της προτιθέμενης Πολιτικής Συμβίωσης, να διεξάγουν προσωπική συνέντευξη και έρευνα με έκαστο εκ των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση.

(2) Ο Ληξίαρχος, αφού ικανοποιηθεί από τα έγγραφα που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καλεί τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα σε ενώπιόν του δήλωση ότι συμφωνούν στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αναγιγνώσκει προς αυτούς το κείμενο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα και υπογράφει το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης.

(3) Στην παρουσία των προτιθέμενων να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση προσώπων και του Ληξίαρχου, το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τας φρένας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης

7.(1) Ο Ληξίαρχος, αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, εκδίδει Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης στον τύπο που εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα, σε τρία (3) δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα που φέρουν την ημερομηνία της καταχώρησής του και καταχωρεί στο Μητρώο το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης, το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης και αντίγραφο των λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 6.

(2) Ο Ληξίαρχος δίδει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης σε έκαστο σύμβιο και αποστέλλει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο εντός επτά (7) ημερών από την καταχώρησή του στο Μητρώο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, σε περίπτωση που τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι υπήκοος χώρας η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο Ληξίαρχος αποστέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.

Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης

8. (1) Ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος τηρεί Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης στο οποίο καταχωρεί χρονολογημένα το αντίγραφο κάθε Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης που αποστέλλει ο Ληξίαρχος δυνάμει του άρθρου 7.

(2) Κατόπιν γραπτού αιτήματος από τους συμβίους, μαζί ή ξεχωριστά, και εφόσον καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος εκδίδει πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης.

Πιστοποιημένο αντίγραφο αποτελεί απόδειξη

9. Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι αποδεκτό από κάθε δικαστήριο ή αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ως απόδειξη της Πολιτικής Συμβίωσης που αφορά.

Έναρξη της ισχύος της Πολιτικής Συμβίωσης

10. Η ισχύς της Πολιτικής Συμβίωσης αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης.