Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των όρων και των έννομων αποτελεσμάτων Πολιτικής Συμβίωσης για τους συμβίους τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά τη λήξη της.