Διαδικασία σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

6. (1) Τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας στην οποία διαμένει ένα εξ’ αυτών ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους, και υποβάλλουν δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα ίδια το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα, μαζί με το οποίο παρουσιάζει έκαστος τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Έγκυρο και σε ισχύ δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(β) ένορκη δήλωση ότι -

(i) δεν έχει συνάψει γάμο ή άλλη Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ,

(ii) δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, και

(iii) εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση.

(γ) δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιητικού ελευθερίας ή άλλο δεόντως επικυρωμένο, ισότιμο πρωτότυπο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση:

Νοείται ότι, όταν ένα εκ των προτιθεμένων να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπο ή και τα δύο, διαμένουν στη Δημοκρατία υπό το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή του αιτητή δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Ληξίαρχος, αφού διαπιστώσει ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν στην κατοχή τους τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος εδαφίου, δύναται να τους απαλλάξει από την υποχρέωση υποβολής τους και, αντί αυτών, να απαιτήσει προς επαλήθευση της ταυτότητάς τους την υποβολή άλλων εγγράφων.

(2) Ο Ληξίαρχος, αφού ικανοποιηθεί από τα έγγραφα που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καλεί τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα σε ενώπιόν του δήλωση ότι συμφωνούν στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αναγιγνώσκει προς αυτούς το κείμενο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα και υπογράφει το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης.

(3) Στην παρουσία των προτιθέμενων να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση προσώπων και του Ληξίαρχου, το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τας φρένας.