Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης

7.(1) Ο Ληξίαρχος, αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, εκδίδει Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης στον τύπο που εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα, σε τρία (3) δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα που φέρουν την ημερομηνία της καταχώρησής του και καταχωρεί στο Μητρώο το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης, το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης και αντίγραφο των λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 6.

(2) Ο Ληξίαρχος δίδει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης σε έκαστο σύμβιο και αποστέλλει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο εντός επτά (7) ημερών από την καταχώρησή του στο Μητρώο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, σε περίπτωση που τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι υπήκοος χώρας η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο Ληξίαρχος αποστέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.