Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης

8. (1) Ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος τηρεί Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης στο οποίο καταχωρεί χρονολογημένα το αντίγραφο κάθε Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης που αποστέλλει ο Ληξίαρχος δυνάμει του άρθρου 7.

(2) Κατόπιν γραπτού αιτήματος από τους συμβίους, μαζί ή ξεχωριστά, και εφόσον καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος εκδίδει πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης.