Προϋποθέσεις σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

5.(1) Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση, αν οποιοδήποτε από αυτά-

(α) Κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης, δεν είναι ικανό να συνάψει Πολιτική Συμβίωση, ή

(β) τελεί υπό πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του άλλου προσώπου ή έχει καταστεί θύμα απάτης ή ψευδούς παράστασης, ή

(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή ή/και ψυχική πίεση.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν είναι ικανό για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αν αυτό-

(α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), πρόσωπο έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή όταν-

(α) Δίδει τη συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης μετά από οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που δύναται να επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο ότι θα εκτεθεί σε άμεσο και σημαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιμή, η ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα ή η περιουσία του ή εκείνη των μελών της οικογένειας του, εξαιτίας του φόβου αυτού.

(β) αποσπάται η συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, μετά από οποιαδήποτε νόμιμη, παράνομη ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή πράξη ή δήλωση που επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο, εξαιτίας του λόγου αυτού.