Έναρξη της ισχύος της Πολιτικής Συμβίωσης

10. Η ισχύς της Πολιτικής Συμβίωσης αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης.