Άκυρη Πολιτική Συμβίωση

11. Πολιτική Συμβίωση είναι άκυρη, εάν η σύναψή της έγινε -

(α) Προτού αμετάκλητα λυθεί ή ακυρωθεί τυχόν προϋπάρχων γάμος οποιουδήποτε εκ των συμβίων ή προτού αμετάκλητα λυθεί ή ακυρωθεί τυχόν προϋπάρχουσα Πολιτική Συμβίωση οποιουδήποτε εκ των συμβίων, ή

(β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον πέμπτο (5ο) βαθμό συγγένειας, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τρίτο (3ο) βαθμό συγγένειας, ή

(γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε ή τους κατιόντες του, ή

(δ) με πρόσωπο που είναι ανίκανο για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, όπου η ανικανότητα οφείλετο στο ότι δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(ε) χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.