ΜΕΡΟΣ ΙII ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Άκυρη Πολιτική Συμβίωση

11. Πολιτική Συμβίωση είναι άκυρη, εάν η σύναψή της έγινε -

(α) Προτού αμετάκλητα λυθεί ή ακυρωθεί τυχόν προϋπάρχων γάμος οποιουδήποτε εκ των συμβίων ή προτού αμετάκλητα λυθεί ή ακυρωθεί τυχόν προϋπάρχουσα Πολιτική Συμβίωση οποιουδήποτε εκ των συμβίων, ή

(β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον πέμπτο (5ο) βαθμό συγγένειας, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τρίτο (3ο) βαθμό συγγένειας, ή

(γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε ή τους κατιόντες του, ή

(δ) με πρόσωπο που είναι ανίκανο για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, όπου η ανικανότητα οφείλετο στο ότι δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(ε) χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Ακυρώσιμη Πολιτική Συμβίωση

12. Πολιτική Συμβίωση είναι ακυρώσιμη, εάν δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση αμφοτέρων των συμβίων ή ενός εξ’ αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Διάταγμα για κήρυξη Πολιτικής Συμβίωσης ως άκυρης

13.(1) Tο Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έχει συναφθεί Πολιτική Συμβίωση δύναται να εκδώσει διάταγμα για ακύρωση ακυρώσιμης ή διακήρυξη της ακυρότητας άκυρης Πολιτικής Συμβίωσης μετά από αίτηση ενός από τους συμβίους ή του διαχειριστή της περιουσίας ανικάνου προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμου ή του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου ο οποίος ενεργεί αυτεπάγγελτα, αφού το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 ή δεν υπήρχε ελεύθερη συναίνεση κατά τη σύναψη της Πολιτικής Συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση για έκδοση διατάγματος ακύρωσης ή διακήρυξης της ακυρότητας επιδίδεται στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο ή, σε περίπτωση που η αίτηση καταχωρείται από το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο, αυτή επιδίδεται στους συμβίους.

(3) Το διάταγμα ακύρωσης ή διακήρυξης της ακυρότητας καταχωρείται από το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο στο Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης.

Παραγραφή δικαιώματος ακύρωσης

14. [Διαγράφηκε]
Αποτελέσματα κήρυξης Πολιτικής Συμβίωσης ως άκυρης

15. Πολιτική Συμβίωση η οποία ακυρώνεται ή κηρύσσεται άκυρη με αμετάκλητο δικαστικό διάταγμα, παύει να έχει οποιαδήποτε αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

Ιδιότητα παιδιού ακυρωθείσας Πολιτικής Συμβίωσης

16. Παιδί που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια Πολιτικής Συμβίωσης που ακυρώνεται ή κηρύσσεται άκυρη με διάταγμα Δικαστηρίου, διατηρεί την ιδιότητα παιδιού που γεννήθηκε σε Πολιτική Συμβίωση.