Παραγραφή δικαιώματος ακύρωσης

14. Αίτηση για ακύρωση ακυρώσιμης ή διακήρυξης της ακυρότητας Πολιτικής Συμβίωσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 δεν δύναται να υποβληθεί μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης.