Ιδιότητα παιδιού ακυρωθείσας Πολιτικής Συμβίωσης

16. Παιδί που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια Πολιτικής Συμβίωσης που ακυρώνεται ή κηρύσσεται άκυρη με διάταγμα Δικαστηρίου, διατηρεί την ιδιότητα παιδιού που γεννήθηκε σε Πολιτική Συμβίωση.