Διάταγμα για κήρυξη Πολιτικής Συμβίωσης ως άκυρης

13.(1) Tο Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έχει συναφθεί Πολιτική Συμβίωση δύναται να εκδώσει διάταγμα για ακύρωση ακυρώσιμης ή διακήρυξη της ακυρότητας άκυρης Πολιτικής Συμβίωσης μετά από αίτηση ενός από τους συμβίους ή του διαχειριστή της περιουσίας ανικάνου προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμου ή του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου ο οποίος ενεργεί αυτεπάγγελτα, αφού το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 ή δεν υπήρχε ελεύθερη συναίνεση κατά τη σύναψη της Πολιτικής Συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση για έκδοση διατάγματος ακύρωσης ή διακήρυξης της ακυρότητας επιδίδεται στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο ή, σε περίπτωση που η αίτηση καταχωρείται από το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο, αυτή επιδίδεται στους συμβίους.

(3) Το διάταγμα ακύρωσης ή διακήρυξης της ακυρότητας καταχωρείται από το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο στο Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης.