ΜΕΡΟΣ ΙV ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Λύση Πολιτικής Συμβίωσης

17. (1) Πολιτική Συμβίωση λύεται ως ακολούθως:

(α) Με έγγραφη κοινή δήλωση των συμβίων η οποία γίνεται αυτοπροσώπως στην παρουσία του Ληξίαρχου ενώπιον του οποίου έχει συναφθεί η Πολιτική Συμβίωση και δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τα φρένας, την οποία ο Ληξίαρχος καταχωρεί στο Μητρώο και αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο για ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Πολιτικής Συμβίωσης. ή

(β) με διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενός εκ των συμβίων, η οποία επιδίδεται στον άλλο σύμβιο. ή

(γ) αυτοδικαίως, σε περίπτωση που συνάπτεται γάμος μεταξύ των συμβίων. ή

(δ) με το θάνατο ενός εκ των συμβίων ή και των δύο συμβίων.

(2) Η λύση Πολιτικής Συμβίωσης τίθεται σε ισχύ κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

(α) Στην περίπτωση έγγραφης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της έγγραφης κοινής δήλωσης στο Μητρώο, εκτός αν οι σύμβιοι αποσύρουν τη δήλωση λύσης της Πολιτικής Συμβίωσης με άλλη έγγραφη κοινή δήλωσή τους, η οποία γίνεται αυτοπροσώπως στην παρουσία του Ληξίαρχου ενώπιον του οποίου διενεργήθηκε η έγγραφη κοινή δήλωση και δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τας φρένας. ή

(β) στην περίπτωση έκδοσης διατάγματος από το Δικαστήριο σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, με την έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου. ή

(γ) από την ημερομηνία του θανάτου ενός εκ των συμβίων.

(3) Διάταγμα Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου επιδίδεται από τον αιτητή στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο, ο οποίος το καταχωρεί στο Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης.

Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος λύσης Πολιτικής Συμβίωσης

18. Το Δικαστήριο, για την έκδοση διατάγματος λύσης Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, λαμβάνει υπόψη την επιθυμία οποιουδήποτε από τους συμβίους για λύση της Πολιτικής Συμβίωσης.