ΜΕΡΟΣ V ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τεκμήριο καταγωγής από Πολιτική Συμβίωση

19. Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια Πολιτικής Συμβίωσης της μητέρας του ή μέσα σε διάστημα τριακόσιων δύο (302) ημερών από τη λύση ή την ακύρωσή της, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα σύνηψε Πολιτική Συμβίωση.

Τεκμήριο πατρότητας

20. Τέκνο του οποίου η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια Πολιτικής Συμβίωσης από σπέρμα άλλο από εκείνο του άνδρα συμβίου της μητέρας και με τη γραπτή συγκατάθεσή του, τεκμαίρεται ως τέκνο του συμβίου της μητέρας.

Σύγκρουση τεκμηρίου

21. Αν μέσα στις τριακόσιες δύο (302) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση Πολιτικής Συμβίωσης γεννηθεί τέκνο από γυναίκα που τέλεσε νέα Πολιτική Συμβίωση ή γάμο με άνδρα άλλο από τον πρώτο σύμβιο της, τεκμαίρεται ότι αυτό έχει πατέρα το δεύτερο άνδρα σύμβιο της ή το σύζυγό της, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν γίνει δεκτή αίτηση για προσβολή της πατρότητάς του, οπότε τεκμαίρεται ότι είναι τέκνο του πρώτου άνδρα συμβίου της μητέρας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

22. Για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν από τους συμβίους σε Πολιτική Συμβίωση, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία σύμφωνα με την πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία για τέκνα τα οποία γεννήθηκαν σε γάμο.