Σύγκρουση τεκμηρίου

21. Αν μέσα στις τριακόσιες δύο (302) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση Πολιτικής Συμβίωσης γεννηθεί τέκνο από γυναίκα που τέλεσε νέα Πολιτική Συμβίωση ή γάμο με άνδρα άλλο από τον πρώτο σύμβιο της, τεκμαίρεται ότι αυτό έχει πατέρα το δεύτερο άνδρα σύμβιο της ή το σύζυγό της, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν γίνει δεκτή αίτηση για προσβολή της πατρότητάς του, οπότε τεκμαίρεται ότι είναι τέκνο του πρώτου άνδρα συμβίου της μητέρας.