Εφαρμοστέο δίκαιο

22. Για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν από τους συμβίους σε Πολιτική Συμβίωση, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία σύμφωνα με την πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία για τέκνα τα οποία γεννήθηκαν σε γάμο.