Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος λύσης Πολιτικής Συμβίωσης

18. Το Δικαστήριο, για την έκδοση διατάγματος λύσης Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, λαμβάνει υπόψη την επιθυμία οποιουδήποτε από τους συμβίους για λύση της Πολιτικής Συμβίωσης.