ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διαχείριση αιτήσεων και ορισμός Γραμματέων

5.-(1) Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διαχείριση αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζει Γραμματέα σε κάθε επαρχία.

Κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων

6.-(1)(α) Η Υπηρεσία καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εμπόρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαδικασία διαιτησίας, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(β) Το Μητρώο Εμπόρων δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί παράρτημα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Η Υπηρεσία διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών και διασφαλίζει ότι οι διαφορές που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και αφορούν έμπορο εγκατεστημένο στο έδαφος της Δημοκρατίας, μπορούν να παραπεμφθούν σε διαιτησία.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

7. Η Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Διατηρεί ενημερωμένο ιστότοπο που παρέχει στα μέρη εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τη Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών και επιτρέπει στους καταναλωτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταγγελίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά·

(β) παρέχει στα μέρη, κατόπιν υποβολής αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) επί σταθερού μέσου·

(γ) δέχεται την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτή με μη ηλεκτρονικό τρόπο·

(δ) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών με ηλεκτρονικά μέσα ή ταχυδρομικώς·

(ε) δέχεται τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές διαφορές, περιλαμβανομένων διαφορών που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013·

(στ) όταν εξετάζει διαφορές που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·

(ζ) η Υπηρεσία καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

Εξουσίες και καθήκοντα του Γραμματέα

8. Ο Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας·

(β) μεριμνά για την επίδοση οποιασδήποτε κοινοποίησης ή εγγράφου στα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

(γ) ετοιμάζει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία μιας υπόθεσης και το θέτει στη διάθεση του Διαιτητή·

(δ) μεριμνά για την ενημέρωση του Μητρώου Διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11·

(ε) μεριμνά για την εκτέλεση της απόφασης του Διαιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30·

(στ) βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο στη συμπλήρωση οποιωνδήποτε εντύπων ή στην υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου προς την Υπηρεσία·

(ζ) αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ανατίθεται σ’ αυτόν από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μητρώο Διαιτητών

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, ο Διευθυντής καταρτίζει Μητρώο Διαιτητών για κάθε επαρχία, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στο δυνάμει του εδαφίου (1), Μητρώο Διαιτητών δύναται να εγγραφεί ως Διαιτητής, κατόπιν αίτησής του στην Υπηρεσία, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου και ασκεί το επάγγελμα για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών ή πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο μητρώο διαιτητών που τηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(3) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών πρόσωπο το οποίο:

(α) Κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία, ή

(β) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(γ) έχει διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) ή (η) του άρθρου 11.

(4) Οι Διαιτητές δεν αποκλείονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

(5) Οι Διαιτητές παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαιτητών για περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα επανεγγραφής τους στο Μητρώο Διαιτητών μετά από αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (2) και δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους χωρίς εύλογη αιτία.

(6) Το Μητρώο Διαιτητών αναθεωρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή και ενωρίτερα εάν ο Διευθυντής κρίνει αυτό αναγκαίο.

(7) Σε κάθε Διαιτητή, χορηγείται από την Υπηρεσία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τον αιτητή κατά την υποβολή της αίτησης και το ύψος της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(8) Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρεί τα ποσά που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ανεξαρτησία και αμεροληψία Διαιτητών

10.-(1) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Διαιτητές είναι ανεξάρτητοι και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ούτε ακολουθούν τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.

(2) Δεν επιτρέπεται στους Διαιτητές να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(3) (α) Διαιτητής στον οποίο παραπέμπεται οποιαδήποτε αίτηση για εξέταση οφείλει έγκαιρα να δηλώσει εγγράφως οποιοδήποτε περιστατικό ικανό να προκαλέσει δικαιολογημένη υπόνοια για το αμερόληπτο της κρίσης του ή της ανεξαρτησίας του ή οποιοδήποτε περιστατικό οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με τα μέρη.

(β) Σε περίπτωση που ο Διαιτητής προβεί σε δήλωση ως η παράγραφος (α), ο Γραμματέας, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 18, παραπέμπει την εξέταση της αίτησης στον επόμενο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαιτητών Διαιτητή.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος ή ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι Διαιτητής έχει οποιοδήποτε συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του, δικαιούται να ζητήσει αλλαγή Διαιτητή από το Διευθυντή, ο οποίος κρίνει κατά πόσο η αίτηση θα εξεταστεί από τον επόμενο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαιτητών Διαιτητή, αιτιολογώντας τη θέση του αυτή.

Διαγραφή Διαιτητή από το Μητρώο Διαιτητών

11. Διαιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Διαιτητών σε περίπτωση-

(α) Θανάτου.

(β) παραίτησης·

(γ) διορισμού του στη δημόσια υπηρεσία.

(δ) που κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή εκδόθηκε κατ΄ αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ή ήλθε σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του.

(ε) καταδίκης του, για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(στ) αδυναμίας να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω φυσικής ή ψυχικής αναπηρίας ή ασθένειας·

(ζ) απόκτησης οικονομικού ή άλλου συμφέροντος που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του, χωρίς να έχει ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10·

(η) κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(θ) έχει διαγραφεί από το Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα ή από το μητρώο διαιτητών που τηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Δημοσίευση πληροφοριών

12. Στον αναφερόμενο στην παράγραφο (α) του άρθρου 7, ιστότοπο, σε σταθερό μέσο κατόπιν υποβολής αίτησης, περιέχονται από την Υπηρεσία σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες αναφορικά με:

(α) Τα στοιχεία επαφής, περιλαμβανομένης της ταχυδρομικής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των Διαιτητών·

(β) το γεγονός ότι η Υπηρεσία περιέχεται σε κατάλογο κατά το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ·

(γ) το διορισμό των Διαιτητών και τη διάρκεια της θητείας τους·

(δ) την εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των Διαιτητών·

(ε) τη συμμετοχή των Διαιτητών σε τυχόν δίκτυα φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών·

(στ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να εξετάζουν οι Διαιτητές, καθώς και τυχόν περιορισμούς που τίθενται·

(ζ) τους κανόνες που διέπουν την επίλυση διαφορών και τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί την εξέταση διαφοράς·

(η) τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι καταγγελίες στην Υπηρεσία και στις οποίες διεξάγεται η Διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών·

(θ) τους κανόνες που χρησιμοποιούν οι Διαιτητές για την επίλυση των διαφορών·

(ι) τυχόν προκαταρκτικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσουν τα μέρη για να μπορεί να κινηθεί Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, περιλαμβανομένης της απαίτησης να επιχειρήσει ο καταναλωτής να διευθετήσει το ζήτημα απευθείας με τον έμπορο·

(ια) τη δυνατότητα απόσυρσης των μερών από τη διαδικασία·

(ιβ) το κόστος επιβάρυνσης των μερών, καθώς και τους κανόνες επιδίκασης των δικαστικών εξόδων στο τέλος της διαδικασίας·

(ιγ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας.

(ιδ) τα έννομα αποτελέσματα της έκβασης της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, μεταξύ των οποίων και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση του Διαιτητή·

(ιε) την εκτελεστότητα της απόφασης που εκδίδει Διαιτητής.

Δημοσιοποίηση έκθεσης της Υπηρεσίας

13.-(1) Η Υπηρεσία δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της στον ιστότοπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 7.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εγχώριες και διασυνοριακές διαφορές:

(α) Τον αριθμό των διαφορών που κλήθηκε να εξετάσει η Υπηρεσία και το είδος των καταγγελιών που αφορούσαν οι διαφορές αυτές·

(β) τυχόν σημαντικά προβλήματα ή προβλήματα που προκύπτουν συχνά και οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων· οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συνοδεύονται από συστάσεις για το πώς μπορούν τέτοια προβλήματα να αποφεύγονται ή να επιλύονται στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώνονται τα πρότυπα των εμπόρων και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

(γ) το ποσοστό των διαφορών τις οποίες αρνήθηκε να εξετάσει η Υπηρεσία και το ποσοστό των διάφορων λόγων άρνησης εξέτασης αίτησης σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 14·

(δ) το ποσοστό διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών που διεκόπησαν και τους λόγους της διακοπής αυτής, εάν είναι γνωστοί·

(ε) το μέσο χρόνο που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών·

(στ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών, αν είναι γνωστό·

(ζ) τη συνεργασία της Υπηρεσίας με άλλους φορείς μέσα σε δίκτυα φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, εάν συντρέχει περίπτωση.