Δημοσίευση πληροφοριών

12. Στον αναφερόμενο στην παράγραφο (α) του άρθρου 7, ιστότοπο, σε σταθερό μέσο κατόπιν υποβολής αίτησης, περιέχονται από την Υπηρεσία σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες αναφορικά με:

(α) Τα στοιχεία επαφής, περιλαμβανομένης της ταχυδρομικής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των Διαιτητών·

(β) το γεγονός ότι η Υπηρεσία περιέχεται σε κατάλογο κατά το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ·

(γ) το διορισμό των Διαιτητών και τη διάρκεια της θητείας τους·

(δ) την εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των Διαιτητών·

(ε) τη συμμετοχή των Διαιτητών σε τυχόν δίκτυα φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών·

(στ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να εξετάζουν οι Διαιτητές, καθώς και τυχόν περιορισμούς που τίθενται·

(ζ) τους κανόνες που διέπουν την επίλυση διαφορών και τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί την εξέταση διαφοράς·

(η) τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι καταγγελίες στην Υπηρεσία και στις οποίες διεξάγεται η Διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών·

(θ) τους κανόνες που χρησιμοποιούν οι Διαιτητές για την επίλυση των διαφορών·

(ι) τυχόν προκαταρκτικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσουν τα μέρη για να μπορεί να κινηθεί Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, περιλαμβανομένης της απαίτησης να επιχειρήσει ο καταναλωτής να διευθετήσει το ζήτημα απευθείας με τον έμπορο·

(ια) τη δυνατότητα απόσυρσης των μερών από τη διαδικασία·

(ιβ) το κόστος επιβάρυνσης των μερών, καθώς και τους κανόνες επιδίκασης των δικαστικών εξόδων στο τέλος της διαδικασίας·

(ιγ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας.

(ιδ) τα έννομα αποτελέσματα της έκβασης της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, μεταξύ των οποίων και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση του Διαιτητή·

(ιε) την εκτελεστότητα της απόφασης που εκδίδει Διαιτητής.